Ing. Aleš Hruban - ALIS

Nepodřizujte se sotfwaru, podřiďte software sobě.

Následují vybrané ukázky řešených problémů pro naše zákazníky. Celkový počet řešených problémů
 za dobu existence firmy čítá již několik desítek aplikací a různých pomocných prográmků.

Ukázky řešených problémů

Aplikace se zabývá evidencí odběrných míst pro potřeby firmy s návazností do dalších agend. Jde o aplikaci s víceuživatelským přístupem k datům a je součástí SW celku - informačního systému firmy.

Evidence odběrných míst
pro fakturaci vodného a stočného

Jedná se modul informačního systému firmy využívající datovou základnu evidence odběrných míst k pořízení a evidenci odečtů vodoměrů a následné vystavení faktur. Dále jsou zde moduly pro sledování faktur, úhrad a všech návazných agend.

Fakturace vodného a stočného,
Sklad vodoměrů a další moduly

Aplikace slouží pro vystavování a evidenci faktur za provedené práce a služby. Data jsou ukládána pod SQL server FireBird. Kromě sledování vystavených faktur je zde zpracována i agenda zálohových plateb a zálohových faktur.

Fakturace ostatních prací

Aplikace slouží mistrům pro výpočet úkolových a časových mezd jako podklad pro mzdovou účtárnu.

Mzdy

Evidence a generace vyjádření

Aplikace slouží z evidenci požadavků zákazníků a pro generaci a evidenci závazných vyjádření k těmto požadavkům. Aplikace využívá MS Word a systém šablon, takže si uživatel může vzhled a úpravu vyjádření libovolně upravovat.

Aplikace slouží k evidenci vzniklých poruch a jejich následnému řešení. Každá událost je sledována až do jejího úplného vyřešení a uzavření.

Evidence poruch